Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

RWZI Echten

Op de RWZI Echten wordt bij het ontwateren van vergist slib een waterstroom verkregen die rijk
is aan stikstofverbindingen, in het bijzonder ammonium. Om de stikstofbelasting op de zuivering
te beperken, wil het Waterschap Reest en Wieden (WRW) een deelstroombehandeling realiseren
om stikstof uit het filtraat van de kamerfilterpers te verwijderen.
DEMON® is een kosteneffectieve technologie voor de verwijdering van stikstofverbindingen uit
afvalwater met een hoge ammoniumconcentratie door middel van nitrificatie en autotrofe denitrificatie.
Het proces is ontwikkeld en gepatenteerd door de Universiteit Innsbruck, en kan inmiddels
worden beschouwd als bewezen technologie. Momenteel zijn meer dan 20 installaties in
bedrijf in Europa. De installatie op RWZI Echten wordt de vijfde installatie in Nederland. Het merendeel van de DEMON® referenties heeft betrekking op de behandeling van rejectiewater dat
vrijkomt bij de ontwatering van uitgegist slib afkomstig van zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk
afvalwater. In potentie is de technologie ook geschikt voor stikstofverwijdering uit bijvoorbeeld
het effluent van vastafval-vergistingsinstallaties.