Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

CO2-Prestatieladder

CO2 Footprint
Wij zijn per maart 2024 gecertificeerd op trede 5 van de CO2-prestatieladder.
De reductie van uitstoot van broeikasgassen, ook wel GHG emissies (the Greenhouse Gas Protocol) willen wij op deze manier extra kracht bij zetten.
Om deze trede 5 te behouden vragen wij van onze partners, zowel leveranciers, onderaannemers als ook opdrachtgevers, dat zij ons helpen deze ambities waar te maken.
Wij houden bij de engineering van onze opdrachten al rekening met het gebruik van duurzame materialen en een duurzame manier van energievoorziening.


Productiemethoden en toepassing van materialen die zowel bij de realisatie, gebruik als ook bij het afdanken de laagste CO2 uitstoot hebben genieten onze voorkeur.
Energie verbruikende componenten worden door ons beoordeeld om een gedegen ontwerp te kunnen maken en een zo energiezuinig mogelijke installatie te realiseren.


Met betrekking tot duurzaamheid en belasting van het milieu heeft WaterTechniek Twente zich tevens gecertificeerd voor de NEN-EN-ISO 14001:2015.
Dit milieumanagementsysteem is erop gericht om de milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren.

  Klimaatneutraal in 2028 ? het kan!


Onze ambities zijn hoog en de al genomen maatregelen, om tot klimaat neutraal te komen in 2028, zijn ver gevorderd.
Door de hoge ambities en de genomen maatregelen zijn we er trots op om ons “KOPLOPER” te mogen noemen in de zin van de door de CO2-prestatieladder gestelde criteria.

  • Reductie eigen energieverbruik en zonder gebruik van fosiele Brandstoffen.
  • Terugdringen energiegebruik en indirecte emissie van de ontworpen installaties Scope 3.
  • Reductie van emisie voor transport, vervoer en en het productieproces. Scope 1 en 2.
  • Eigen energieopwekking.
  • Beperking CO2 emissie door toepassing van minder belastende materialen en werkmethoden. (Scope 3)
  • Hergebruik en winning van grondstoffen uit afvalwater. (scope 3)
  • Verantwoorde omgang met en hergebruik of recycling van vervallen bouwstoffen

Initiatieven:
WaterTechniek twente is een innovatief bedrijf binnen haar marktgebied, zeker als het gaat om duurzame oplossingen en gericht op de reductie van CO2 Emissie.
Voorbeelden hiervan zijn het online vergaderen en VR-reviewen van engineeringsdocumenten.
Ook virtuele bezoeken aan de projectlocaties beperken het aantal reisbewegingen en daarmee de CO2 uitstoot.
Het volledige wagenpark electrificeren en toepassen van hernieuwbare brandstoffen.

Initiatieven waar we aan deelnemen worden kritisch geselecteerd op basis van de invloed die we daarmee hebben op een positieve bijdrage om schadelijke imissies te voorkomen.
Wij verwachten van onze leveranciers dat zij ook hun verantwoordelijkheden op dit punt nemen en vragen bij het uitvoeren van opdrachten om hieraan actief aandacht aan te besteden.
Wij nemen actief deel in partnerschappen met verschillende marktpartijen om projecten te realiseren waarbij reductie van schadelijke emissies een doel is.
Voorbeelden hiervan zijn de samenwerkingen voor Vitens project Pinkenberg en VHB voor project SOI Heerenveen.
Daarnaast zijn wij aktief lid van het Koninklijk nederlands Waternetwerk. 

Voor interessante updates van onze duurzame ambities en projecten volg ons op Linkedin:


Overige initiatieven en maatregelen zijn via onderdstaande link beschikbaar op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen: SKAO