Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Beleidsverklaring

Algemeen & strategie
WaterTechniek Twente realiseert projecten op de waterbehandelingsmarkt. Dit betekent het integraal ontwerp en de realisatie van technische installaties voor de behandeling van afvalwater, proceswater, oppervlaktewater, drinkwater en slibbehandeling. De integrale projectaanpak van WaterTechniek Twente kenmerkt zich door de beheersing van zowel de civiele-bouw, werktuigbouw, elektrotechniek als ook de procesautomatisering. Het zwaartepunt van de projecten ligt hierbij op het werktuigbouwkundige vlak. 

De ontwerpen worden vanuit technologisch oogpunt beschouwd en worden beoordeeld op een veilig gebruik van de installatie na oplevering. Zowel de totstandkoming van het project als de exploitatie wordt beoordeeld op veiligheid, milieuaspecten en energieverbruik.

De kernactiviteiten bestaan uit de engineering en realisatie van “complexe” werktuigbouwkundige installaties van communale en industriële afvalwaterzuiveringen en drink- proceswaterbehandeling in Nederland.

 

Reeds vanaf de oprichting is het hoofddoel van Watertechniek Twente om installaties te ontwerpen en te bouwen die minder energie gebruiken dan de bestaande installaties en technieken.

In het logo van WaterTechniek Twente is heel bewust gekozen voor de kleuren blauw en groen. Hierbij staat blauw voor schoon en helder water en groen voor een bewuste omgang richting het  milieu.

Hiermee geven wij aan dat het ons ernst is te willen zorgen dat ook ons nageslacht gezond kan leven in een “mooie” wereld

Visie en beleid
WaterTechniek Twente streeft naar continue verbetering van haar producten, diensten en interne processen en doet dit op basis van genormaliseerde en gecertificeerde normen en richtlijnen en hanteert hierbij de PDCA cyclus; Plan Do Check Act.

De eisen en professionele houding die wij onszelf opleggen verwachten wij ook voor onze leveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers.

Compliance
WaterTechniek Twente heeft een gestructureerd en actueel register waarmee alle activiteiten worden getoetst en voldoen aan de vigerende wet en regelgeving.


Doelstellingen gerelateerd aan de normen en certificaten:


Kwaliteit: NEN-EN-ISO 9001:2015
 • Professionele organisatie
 • Projecten die voldoen aan de gestelde criteria
 • Kwalitatief hoogwaardig product 
 • Positieve bedrijfsresultaten.

Milieu en duurzaamheid: NEN-EN-ISO 14001:2015
CO2-Prestatieladder Handboek 3.1 trede 3
 • Géén incidenten met milieuschade als gevolg
 • Jaarlijkse verlaging van energiegebruik
 • Jaarlijks terugdringen van het fossiele brandstofverbruik
 • Jaarlijkse reductie van de CO2 uitstoot
 • Beperken van stikstof uitstoot
 • Bevorderen van hergebruik materialen
 • Verminderen en scheiden van afval
 • Klimaatneutraal in 2028
 • Ambitie CO2 Prestatieladder trede 5 in 2022 /2023

Arbo en Veiligheid:
NEN-EN-ISO 45001:2018

VCA ** 2017-6.0
(SCL veiligheidsladder in auditeringsfase) 

PSO Versie 1.9 (adspirant status)
 • Géén persoonlijke ongevallen; Tellerstand ” IF 0” score elk jaar verhogen. Huidig 12.5 jaar ongevalvrij.
 • VGM bewustwording vergroten en het VGM gedrag verbeteren.
 • Géén uitval door ziekte
 • Géén schades aan materieel en eigendom
 • Arbeidsparticipatie van personen met afstand tot de arbeidsmarkt
 • Géén incidenten met milieuschade als gevolg
 • Certificering SCL (veiligheidsladder) trede 3 in 2022
Hierbij staat de mens centraal. Er wordt grote waarde gehecht aan het welzijn en de veiligheid van het eigen personeel en dat van alle bij het project betrokken personen. Ook is er speciale aandacht voor de inzet van personen voor wie het lastig is in de huidige arbeidsmarkt.
Iedereen die bij Watertechniek Twente in dienst is heeft een BHV – en een VCA-diploma.
De veiligheid van derden op onze bouwprojecten is voor ons net zo belangrijk als die van onze eigen medewerkers.

Deze verklaring wordt binnen het gehele bedrijf gecommuniceerd, met periodieke herhalingen. De directie van Watertechniek Twente verwacht van iedere werknemer dat hij/zij dit beleid actief naleeft en uitdraagt.
De van toepassing zijnde procedures en wet‐ en regelgeving, alsook alle aanvullende instructies dienen te worden opgevolgd.

Deze beleidsverklaring is enerzijds gericht aan onze medewerkers die het als een leidraad voor het toepassen van het KAM systeem kunnen gebruiken, anderzijds is het gericht op derden - in het bijzonder onze opdrachtgevers - om een beeld te geven van het kwaliteits-, milieu-, arbo- en veiligheidsniveau van WaterTechtechniek Twente.