Integraal ontwerp en realisatie

Technische installaties voor behandeling van afvalwater, oppervlaktewater, slib en drinkwater

lees meer contact

Privacybeleid

Ons website-adres is: http://www.wttwente.nl.

Privacyverklaring rev. 0.0 : 25-05-2018

Pagina 1 van 4

Privacyverklaring WaterTechniek Twente 25-05-2018

Dit is de privacyverklaring van AfvalWater Techniek Twente B.V. en WaterTechniek Twente Holding B.V., beide gevestigd te Rondweg 30, 7468 MB te Enter, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder respectievelijk de nummers 08201667 en 08206822, hierna tezamen aan te duiden als “WTT”.

WTT is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u klachten of vragen hebt kunt u dit melden per mail aan lennie@wttwente.nl of per post aan WaterTechniek Twente, t.a.v. Lennie Zwakenberg, Rondweg 30, 7468 MB Enter.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij de privacy waarborgen en welke rechten u heeft.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, leveranciers, opdrachtgevers, bezoekers van onze website, sollicitanten, medewerkers, inleners en alle overige relaties van WTT. Wanneer u op wat voor manier dan ook zaken doet met WTT wordt u geacht met deze verklaring in te stemmen.

Het algemene privacybeleid van WTT:

– WTT respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.wttwente.nl, van haar (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, medewerkers, inleners en alle overige relaties.

– WTT stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om.

– WTT deelt persoonsgegevens gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.

– WTT is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt WTT altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de vigerende gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

WTT verwerkt persoonsgegevens omdat:

– U een zakelijke relatie heeft met WTT;

– U gebruik maakt of wil gaan maken van onze diensten;

– U gegevens deelt met onze medewerkers;

– U uw gegevens doorgeeft via andere gangbare kanalen, zoals e-mail of de website;

– U de website van WTT bezoekt;

– U werkt voor WTT;

– U solliciteert bij WTT.

De gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke relatie. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren. Als u zakendoet met WTT, worden de gegevens van uw onderneming uit het databaseplatform van de Kamer van Koophandel (“KvK”) gehaald en automatisch ingevuld.

Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens?

WTT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Communicatie. We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij lopende werken of voor nazorg. Tevens kan het zijn dat wij na afloop van een werk contact met u opnemen om te vragen of de door ons geleverde installatie voldoet aan uw wensen.

2. Acquisitie. Om WTT onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten. Privacyverklaring rev. 0.0 : 25-05-2018

Pagina 2 van 4

3. Uitvoeren contract: Als u opdrachtgever of leverancier bent van WTT dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

4. Kredietwaardigheidscheck. In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties. Dit laten wij doen door een extern bureau. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens worden verwerkt.

5. Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.

6. Wet- en regelgeving. We verwerken persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn.

7. Marketing analyse en onderzoek. We gebruiken contact gegevens om u uit te nodigen om mee te doen aan (klanttevredenheids-)onderzoeken, en om onze KPI’s te kunnen onderbouwen.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u of uw bedrijf, omdat wij graag een relatie met u of uw bedrijf willen aangaan, of omdat wij een wettelijke verplichting hebben.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt WTT?

WTT verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste processen.

1. Contracten:

Wanneer WTT een opdracht voor u uitvoert of u voert een opdracht uit voor WTT kan het zijn dat wij uw persoonlijke gegevens opslaan wanneer u voor ons de contactpersoon, of 1 van de contactpersonen bent. Alleen relevante gegevens worden opgeslagen in ons systeem, te weten: uw naam, uw e-mail adres, uw rechtstreekse telefoonnummer, en uw functie. Van het bedrijf waar u werkzaam bent noteren wij de volgende gegevens:

– het KvK-nummer van uw onderneming;

– (bedrijfs)naam;

– de adresgegevens van uw onderneming;

– telefoonnummer(s);

– e-mailadres;

– het vestigingsadres;

– het factuuradres; en

– het BTW nummer.

2. Contactformulier:

Op de website van WTT kunt u terecht om contact met ons op te nemen via een contactformulier, bijvoorbeeld om informatie aan te vragen. De daar door u ingevulde gegevens worden in ons systeem opgeslagen.

De gegevens die we u vragen in te vullen, hebben we nodig om met u te kunnen communiceren en u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van uw vraag.

3. Acquisitie:

WTT kan u rechtstreeks benaderen om klant bij haar te worden. WTT maakt hiervoor onder andere gebruik van gegevens die zij vindt via internet.

4. Klantonderzoek (ISO 9001):

Omdat WTT ISO 9001 gecertificeerd is en een continue verbetering van haar producten en diensten nastreeft, vragen wij onze opdrachtgevers deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Deelname hieraan is vrijwillig maar wordt zeer op prijs gesteld. Wanneer u deelneemt, verwerken we de volgende gegevens: Privacyverklaring rev. 0.0 : 25-05-2018

Pagina 3 van 4

– naam;

– bedrijfsnaam;

– positie in het bedrijf;

– contactgegevens (e-mailadres/telefoonnummer/postadres);

– gegevens van het project waarop de vragen betrekking hebben;

– uw antwoorden.

Alle antwoorden en feedback die u geeft, zijn te herleiden naar u als persoon.

5. Inkoop / leveranciers:

WTT verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die WTT verwerkt van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

6. Medewerkers:

Wanneer u bij WTT werkt, dan worden dan bewaren wij de volgende gegevens in ons systeem:

– geslacht;

– geboortedatum en plaats;

– adres en woonplaats;

– kopie ID;

– Curriculum vitae (CV);

– informatie over opleiding, stages en werkervaring;

– gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments;

– diploma’s;

– gegevens over beschikbaarheid;

– andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van uw functie;

– referenties en getuigschriften;

– nationaliteit;

– salarisgegevens en bankrekeningnummer;

– inentingen;

– verstrekte middelen;

– burgerlijke staat;

– kinderen;

– afschriften van functionerings- en beoordelingsgesprekken;

– overige gegevens die u ons heeft verstrekt

7. Sollicitaties

Wanneer u bij WTT solliciteert, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

– Naam en adresgegevens; – e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;

– geboortegegevens/leeftijd;

– geslacht;

– Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;

– gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments;

– gegevens over beschikbaarheid;

– andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de functie;

– beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;

– nationaliteit en eventuele tewerkstellingsvergunning;

– overige gegevens die u ons heeft verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, te weten: onze afdeling personeelszaken en het management, en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. WTT gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces. Privacyverklaring rev. 0.0 : 25-05-2018

Pagina 4 van 4

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

WTT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Bewaartermijn en reden

Wanneer u uw klantrelatie met WTT beëindigt, kunt u ons verzoeken uw gegevens uit ons systeem te verwijderen. Wij zullen dit doen voor al uw gegevens, met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Gegevens van sollicitanten worden alleen bewaard wanneer wij na de sollicitatieprocedure besluiten u aan te nemen, of wanneer u hierom in uw brief of mail uitdrukkelijk verzoekt. Overige sollicitatiegegevens worden na afronding van een sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij u toestemming hebt gegeven dat wij deze mogen bewaren. Dan worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

Gegevens van medewerkers bewaren we tot 10 jaar nadat het dienstverband is beëindigd.

Delen wij uw gegevens?

Alle gegevens die wij verwerken, worden opgeslagen in de datacentra van WTT. Wij delen deze gegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen of ten behoeve van direct marketingdoeleinden. WTT verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt WTT uw gegevens alleen met derden als zij daartoe wettelijk verplicht is.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

– we beveiligen onze website met een TSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie,

bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;

– onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;

– toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord;

– personeelsleden hebben alleen toegang tot de voor het uitoefenen van hun functie benodigde bestanden;

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt dit aanvragen via lennie@wttwente.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan uw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien u klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk via lennie@wttwente.nl te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan heeft u staat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wat als het privacybeleid van WTT wijzigt? De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.wttwente.nl

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.